MET má právo jednostranně upravit cenu za silovou elektřinu dodávanou podle Smlouvy, a to nejvýše jednou v průběhu každého kalendářního roku a tak, aby taková úprava reflektovala případnou změnu hladiny cen za silovou elektřinu v České republice a vývoj cen na velkoobchodním trhu s elektřinou v České republice.